Royal Canin
Royal Canin

DO WYGRANIA ROCZNY ZAPAS* KARMY ROYAL CANIN® dla Twojego psa lub kota!

Royal Canin Royal Canin Royal Canin

9x

Półroczny zapas* karmy Royal Canin® z linii Care i smartwatch Xiaomi Mi Watch

45x

Miesięczny zapas* karmy Royal Canin® z linii Care i opaska Xiaomi Mi Smart Band 6

ZASADY

KROK 1

Kup dowolną karmę Royal Canin® z linii Care w specjalistycznym sklepie zoologicznym lub internetowym** i zachowaj dowód zakupu.
Sprawdź listę karm objętych promocją.

KROK 2

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i odpowiedz na pytanie konkursowe "Dlaczego wybrałaś/-eś karmę Royal Canin® z linii Care dla swojego psa lub kota?".

KROK 3

Twoje zgłoszenie weźmie udział w wyborze najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe w etapie zgodnym z datą zgłoszenia:

Etap I: 27.06 - 17.07.2022 r.

Etap II: 18.07 - 7.08.2022 r.

Etap III: 8.08 - 28.08.2022 r.

Royal Canin Royal Canin

Sprawdź regulamin konkursu klikając TUTAJ

Kup i zgłoś się w terminie od 27.06.2022 r. do 28.08.2022 r. Konkurs dla osób powyżej 18 lat. Dowodem zakupu w konkursie jest paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Organizator: Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
** Sklep stacjonarny lub internetowy biorący udział w Konkursie posiada komunikację o Konkursie.

NAGRODY

Nagroda główna

Royal Canin

Nagroda główna

3 x Roczny zapas* karmy Royal Canin® z linii Care dla psa lub kota i smartwatch Garmin vívoactive® 4S

Nagroda I stopnia

Royal Canin

Nagroda I stopnia

9 x Półroczny zapas* karmy Royal Canin® z linii Care dla psa lub kota i smartwatch Xiaomi Mi Watch

Nagroda II stopnia

Royal Canin

Nagroda II stopnia

45 x Miesięczny zapas* karmy Royal Canin® z linii Care dla psa lub kota i opaska Xiaomi MiBand 6

* Szczegóły dotyczące nagród w regulaminie. Gramaturę poszczególnych nagród (kg) wyliczono na podstawie zalecanej dawki dziennej dla dorosłego zwierzęcia o normalnej aktywności i prawidłowej kondycji ciała. Masa ciała przyjęta u kotów wynosi 6 kg, a u psów zależnie o wielkości odpowiednio: MINI 10 kg, MEDIUM 25 kg, MAXI 45 kg, Należy zawsze przestrzegać zalecanych porcji karmy, zamieszczonych w tabeli dawkowania na opakowaniu produktu.

Formularz zawiera błędy.

Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Jeśli wybierzemy Twoją odpowiedź, to skontaktujemy się z Tobą telefonicznie. Dziękujemy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pole zawiera błędy. Wpisz poprawny adres e-mail.
Podane adresy e-mail różnią się. Wpisz ponownie poprawny adres.
Pole zawiera błędy. Wpisz poprawny numer telefonu w formacie (+48XXXXXXXXX).
Wpisz poprawnie swoje imię.
Wpisz poprawnie imię zwierzęcia.
Wpisz poprawną datę.
Wpisz numer z paragonu lub faktury.
Wpisz numer z paragonu lub faktury.
Wpisz poprawny NIP wystawcy paragonu lub faktury.
Wybierz karmę.
* Pola wymagane
Dane osobowe w Konkursie są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)
1. Administratorem danych osobowych jest :
a. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w eryfikacji i wyłonienia Laureatów Konkursu – Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32 - 005 Niepołomice („dalej: „ Royal Canin ”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu produktów należących do marki Administratora. Royal Canin powierzyła przetwarzanie dany ch osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu;
b. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uc zestników – Organizator Konkursu (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, 02 - 737 Warszawa, e - mail: dane@uniqueone.pl );
c. W odniesieniu do danych osobowych Laureatów i Zwycięzców Konkursu przetwarzanych w celu weryfikacji i wydania nagrody (w tym udokum entowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator Konkursu (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, 02 - 737 Warszawa, e - mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
2. Kontakt z Administrato rem (Royal Canin) jest możliwy pod adresem e - mail: informacje@royalcanin.com oraz listownie na adres: ul. Grabska 10, 32 - 005 Niepołomice. W celu realizacji swoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych grupy Mars pisząc na adres: Dundee Road, Slough, Berkshire SL1 4LG, Wielka Brytania lub za pośrednictwem adresu e - mail: privacy@effem.com .
3. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e - mail: dane@uniqueone.pl lub listowanie na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02 - 737 Warszawa.
4. Osobie, k tórej dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych d anych i otrzymania kopii danych, żądania ich poprawiania, sp rostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe , ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach . Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedsta wienie dodatkowego oświadczenia. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania usunięcia jej danych os obowych (w szczególności, gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody) , z zastrzeżeniem gdy zgodnie z przepisami nie ma ono zastosowania. Podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momenc ie – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 War szawa). Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania - przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym us ługi IT, prawne, księgowe dla Administratora danych. Dane osobowe Zwycięzców nagród zostaną przekazane firmie kurierskiej lub instytucji pocztowej za pośrednictwem której Organizator dokonuje wysyłki nagród. Dane osobowe Uczestników mogą być również przeka zywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
6. Podanie danych o sobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skut kuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjęty mi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauz ul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Ko nkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem lub do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie lub wymaganego prawem okresu przechowywania dokumentacji przez Administratora. Roszczenia Uczestników związane z udziałem w Konkursie przedawniają się na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietni a 1964 r. – Kodeks cywilny. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
10. Niniejsza informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika tj. danych osobowych, których Administratorem jest Royal Canin, jest uzupełniana przez Politykę Prywatności MARS ( https://www.mars.com/privacy - policy - poland ). W razie sprzeczności między niniejszą informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w niniejszym Regulaminie Programu a Polityką prywatności obowiązujące są postanowienia niniej szej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

KONTAKT

Organizatorem konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jeśli masz pytania związane z konkursem napisz na: konkursrc@uniqueone.pl

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów marki Royal Canin®, skontaktuj się z naszą infolinią.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
Telefon: +48 12 255 90 28 lub +48 801 368 868

Mail: info.pol@royalcanin.com

Royal Canin Royal Canin