Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych więcej oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału w Programie jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357290, REGON 121231071 (dalej „Administrator”).

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby realizacji Programu, w tym wysłania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Administratora (jeżeli wyrazili Państwo również ww. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu), w tym w celu profilowania Pani/Pana preferencji w celach marketingowych. Profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i polega ono wyłącznie na analizie i wykorzystywaniu tych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Pani/Panu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Pani/Panu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Panią/Pana zainteresować. W ramach profilowania możemy łączyć i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji Programu jest zgodne z prawem, bo jest niezbędne do wykonania zobowiązań Administratora w stosunku do Pani/Pana wynikających z Programu. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przetwarzanie w celu realizacji umowy o treści zawartej w regulaminie Programu, której stroną jest Pani/Pan (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO. Ponadto, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących cele marketingowe Administratora oraz profilowanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Programu, w tym dane osobowe uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa). Ponadto, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. w celach marketingowych oraz profilowania), będą one przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi w zakresie call center, usługi IT), podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Royal Canin (np. spółki dominujące i zależne), które mają siedzibę w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także, księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy.

6. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

7. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Programie i otrzymania Nagrody.

10. Jeżeli będzie Pani/Pan miał pytania lub będzie Pani/Pan chciał zrealizować przysługujące prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt na adres emailowy: info.pol@royalcanin.com.